About Us

image-tong
เกี่ยวกับเรา

"อันดับ 1" ผู้นำด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย "ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย"

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของเรา

บริษัท ทีซีที วาตาชิ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำเข้านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวัฒนธรรมองค์กร และ      ธรรมมาภิบาลที่ดี เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- มุ่งมั่น พัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำ นวัตกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยและวางใจได้100%
- มุ่งมั่น สร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อผูกพันให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
- มุ่งมั่น ส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน